Sunday, July 21, 2024

archiveSSD

NEWSProducts

AGI เปิดตัว AI818 Gen4 SSD 1TB/2TB โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงยุคใหม่

AGI เปิดตัว AI818 Gen4 SSD 1TB/2TB ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีร่วมสมัยในประเทศไทย รองรับความก้าวหน้าทางดิจิทัลของประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว