Tuesday, March 28, 2023

archivePeople

ArticlesBig Data

Big Data ตัวช่วยเสริมศักยภาพรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากภัยคุกคามไซเบอร์

การโจมตีที่แฮ็กเกอร์ใช้ในปัจจุบันมักจะเป็นลักษณะการแฝงตัวอยู่ในระบบเป็นเวลานานก่อนกระทำการกับข้อมูล หากเก็บข้อมูลย้อนหลังเพียงระยะเวลาสั้นๆ อาจทำให้ไม่สามารถสืบหาประวัติการโจรกรรมย้อนได้ Big Data จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ยกระดับระบบ Cybersecurity ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ArticlesTechnology

Webex ใหม่ล่าสุด เพิ่มฟังก์ชันการทำงานและกิจกรรมแบบไฮบริด

ซิสโก้ เดินหน้าคอนซ็ปการทำงานร่วมกันแบบไฮบริด เผยโฉมฟังก์ชันใหม่ของ Webex เพิ่มฟังก์ชันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้รองรับการทำงาน และแพลตฟอร์มอีเว้นท์ในรูปแบบไฮบริด