Saturday, June 15, 2024

archiveIn-Sight 2800

NEWSProducts

Cognex เปิดตัว In-Sight 2800

Cognex เปิดตัว In-Sight 2800 ที่ผสมผสานการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และระบบวิชั่นซิสเต็มส์แบบดั้งเดิมในแพ็คเกจที่ใช้งานง่าย ตรวจจับความผิดพลาดโดยอัตโนมัติในเวลาไม่กี่นาทีโดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน