Sunday, June 16, 2024

archiveiBanking

iBanking
ArticlesColumnistPairoj Waiwanijchakij

การป้องกันภัยบน iBanking ให้ความไว้วางใจได้สูงสุดหรือยัง

ประสบการณ์ตรงจากการใช้แอปพลิเคชันการเงิน ที่เดินตามแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเข้มงวด ทั้งการตั้งค่าของเครื่องผนวกกับแอปพลิเคชันด้าน Security แต่ยังพบผลลัพธ์ที่ต่างกันของแต่ละธนาคาร ไม่เป็นมาตรฐาน อดคิดไม่ได้ว่าเราใช้งานแอปพลิเคชันการเงินอย่างปลอดภัยจริงหรือ