Friday, December 8, 2023

archiveHybrid warfare

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ArticlesColumnistCybersecuritySansiri Sirisantakupt

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความขัดแย้ง รัสเซีย ยูเครน

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อไปนั้น อาจจะทำให้รัฐบาลมอสโกหันไปใช้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของชาติตะวันตกในปลายปีนี้