Wednesday, April 17, 2024

archiveHardware driver

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

องค์กรควรระวังเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ของเฟิร์มแวร์

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต่างๆควรให้ความใส่ใจกับการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์แม้การโจมตีทางไซเบอร์ไปที่เฟิร์มแวร์ไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่มีความซับซ้อนในการดำเนินงานที่มากกว่าการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทอื่นๆและสร้างความเสียหายได้มหาศาลเช่นกัน