Saturday, March 25, 2023

archiveGreen

NEWS

ประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13

ประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 เชิดชูเกษตรกรไทย นำแนวคิด เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน รับเศรษฐกิจดิจิทัล