Friday, June 14, 2024

archiveFramework

NEWS

NEC รุกพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที รองรับการขยายงาน Topgolf เมกะซิตี้

บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) รุกพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที รองรับการขยายงาน Topgolf เมกะซิตี้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NEWS

คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2022

คปภ. เปิดเวทีประชุม CEO Insurance Forum 2022 ระดมสมองภาคธุรกิจประกันภัยถอดบทเรียนโควิด ก้าวข้ามความเจ็บปวดสู่การร่วมพลังสร้างเกราะป้องกันให้ระบบประกันภัยของไทยมีความแข็งแกร่ง ด้วย 7 มาตรการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน