Tuesday, May 30, 2023

archiveFDI

ArticlesColumnistDr.Kriengsak Chareonwongsak

การส่งเสริมความร่วมมือไทย อินเดีย เพื่อการสร้างชาติ

ผู้เขียนขอชี้ให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจไทยในการสร้างความร่วมมือกับอินเดีย ผลักดันการค้าและการลงทุน ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสของคนไทย ยกระดับแรงงานในประเทศ