Monday, June 24, 2024

archiveERC Sandbox

Movement

ERC Sandbox กฟผ. คว้ารางวัล Thailand Research Expo 2022 Award

มชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award ระดับ Bronze Award จากโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox) หรือ Energy Regulatory Commission Sandbox 

ซึ่ง กฟผ. ดำเนินงานใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ TU EGAT Energy โครงการศรีแสงธรรมโมเดล และโครงการ ENGY Energy is Yours เพื่อศึกษาและทดสอบนวัตกรรมและการให้บริการพลังงานรูปแบบใหม่ อาทิ การศึกษาโครงสร้างตลาดซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ การศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบ Net Metering และ Net Billing การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน การศึกษาการจัดการระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด

และการศึกษารูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน เป็นประโยชน์ต่อการทดสอบนวัตกรรม การให้ข้อแนะนำและหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนกิจการไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประชาชนผู้ใช้ไฟเป็นหลัก รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการนำร่องรูปแบบธุรกิจใหม่ และขยายตลาดเข้าสู่ลูกค้ารายใหม่ในอนาคต พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยนวัตกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน

โดยจัดแสดงผลงานในงาน Thailand Research Expo 2022  ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ