Wednesday, December 6, 2023

archiveDigital MLM Solution

MarTechNEWS

J&C ประกาศทรานส์ฟอร์มธุรกิจก้าวสู่ Digital MLM Solution

J&C ประกาศทรานส์ฟอร์มธุรกิจก้าวสู่ Digital MLM Solution ในวาระครบ 20 ปี พร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ จากการพัฒนาปรับตัวทางธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและทันต่อความต้องการของผู้บริโภคแห่งยุคดิจิทัล