Monday, March 4, 2024

archiveData Paradox

ArticlesDigital Transformation

ภาวะความย้อนแย้งของ Data ที่สร้างปัญหาต่อความสำเร็จของ Digital Transformation

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เสนอรายงานเผยผลวิจัย เผยให้เห็นภาวะความย้อนแย้งของข้อมูล หรือ Data Paradox ที่สร้างภาระให้ธุรกิจ แม้มีข้อมูลจำนวนมากขึ้น แต่องค์กรก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อหาทางดึงคุณค่าจากข้อมูลมากมายที่มีอยู่