Monday, June 24, 2024

archiveCommunity Isolation

InsurTechNEWS

คปภ.เผยกรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI – CI – Hotel Isolation ได้ข้อยุติร่วมกัน

คปภ.ให้อนุโลมจ่าย “ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้”เพื่อลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด เตรียมออกเป็นคำสั่ง นายทะเบียนฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป

InsurTechNEWS

คปภ.ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คปภ.ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวัน ระบุหลักการถ้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล Hospitel โรงพยาบาลสนามเป็นผู้ป่วยในให้จ่ายทุกกรณี

NEWS

ไปรษณีย์ไทย อัพโซลูชันการส่งรับ การแพทย์ทางไกล รับปี 65

ไปรษณีย์ไทย อัพโซลูชันการส่งรับ “การแพทย์ทางไกล” รับปี 65  ย้ำจุดแข็งศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยี ขยายปริมาณบริการจัดส่งยา – เวชภัณฑ์