Thursday, February 22, 2024
Movement

AIT ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์มูลค่า 1,200,000 บาท ให้ร.ร.เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จ.บึงกาฬ

ณะผู้บริหาร บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ได้ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,200,000 บาท ให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน

โดยจะมีโรงเรียนขนาดต่างๆ จำนวน 14 โรงเรียนที่จะได้รับการจัดสรร และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ ในช่วงที่ผ่านมา AIT และ บมจ. เอสวีโอเอ หรือ SVOA ในฐานะคู่พันธมิตรได้ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำกำไรคืนสู่สังคม ด้วยการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษากับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

Leave a Response