Thursday, June 13, 2024
Movement

ดีอีเอส ร่วม สคส. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรม เรื่อง PDPA ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนผู้ผลิตข่าวออนไลน์

มื่อวันที่ กรกฎาคม 2565  ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บรรยายพิเศษ เรื่อง “PDPA ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนผู้ผลิตข่าวออนไลน์”

โดยมี ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการการรักษาคามมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ การจัดอบรมครั้งนี้ ร่วมจัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และกระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้รับเกียรติจาก พล.อ.เดชา พลสุวรรณ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้   เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และสาระสำคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย และผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการด้านสื่อมวลชนผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อย่างไรก็ตาม  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวย้ำว่า PDPA หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมกับนานาชาติ และสำหรับสื่อมวลชน PDPA มาตรา 4 (3) พรบ.ไม่บังคับใช้แก่ กิจการสื่อมวลชน…/ อันเป็นไปตามจริยธรรม/แห่งการประกอบวิชาชีพ/ หรือประโยชน์สาธารณะ