Monday, March 4, 2024

archiveTelenor

NEWS

กลุ่มเทเลนอร์มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำลายสถิติโลกจากกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด

กลุ่มเทเลนอร์มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะพนักงาน จนทำลายสถิติโลกจากกินเนส เวิลด์ เรคคอร์ด