Monday, March 4, 2024

archiveTelemed

AIA
InsurTechNEWS

ALive Powered by AIA ฉลองความสำเร็จผู้ใช้งาน 1 ล้านคน

ALive Powered by AIA ฉลองความสำเร็จผู้ใช้งาน 1 ล้านคน ตอกย้ำความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น