Wednesday, December 6, 2023

archiveMeta

AINEWSTechnology

บิสกิต โซลูชั่น เปิด 4 ข้อดี ChatGPT โต้คลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่

บิสกิต โซลูชั่น เปิด ข้อดี ChatGPT โต้คลื่นเทคโนโลยีลูกใหม่ แนะพลิกเกมใช้ประโยชน์จาก Generative AI ลดเวลาทำงาน ยกศักยภาพธุรกิจ

Business Messaging
ArticlesMarTech

Business Messaging มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ผลวิจัยชี้ การส่งข้อความทางธุรกิจ มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด การตัดสินใจใช้บริการทางการเงิน บริการหลังการขาย ผู้บริโภค 80% ตั้งใจที่จะใช้แอปรับส่งข้อความเพื่อสนทนากับธุรกิจต่อไป

NEWS

เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม เข้าสู่ยุค metaverse เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน

เฟซบุ๊ก รีแบรนด์เป็น Meta บริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อสังคม ประกาศวิสัยทัศน์ ช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกัน ค้นหาชุมชน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ผลักดัน metaverse การเชื่อมโลกจริงและโลกเสมือน ออนไลน์ เข้าด้วยกัน ให้เกิดการใช้งานในชีวิตจริง