Tuesday, May 30, 2023

archiveGovernment

NEWSTechnology

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารงานท้องถิ่นแก้ไขฉับไว ด้วยเทคโนโลยี GIS

ESRI เสนอนวัตกรรมดิจิทัล บริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ยกระดับการบูรณาการฐานข้อมูลสู่ Smart City ตัวช่วยวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประมวลผลผ่าน Dashboard ยกระดับการวางแผนการบริหารงาน