Monday, June 24, 2024

archiveCancer Pro by BDMS

InsurTechNEWS

วิริยะประกันภัย จับมือ BDMS ออกนวัตกรรมใหม่ Cancer Pro by BDMS

วิริยะประกันภัย จับมือ BDMS ออกนวัตกรรมใหม่ “Cancer Pro by BDMS” ประกันมะเร็งเชิงรุก ยับยั้งมะเร็งก่อนลามให้มากกว่าค่ารักษาพยาบาล ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพและโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งให้ทุกปีเมื่อต่ออายุกรมธรรม์