Monday, March 27, 2023

archiveศูนย์วิจัยกสิกรไทย

NEWS

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับจีดีพีปี 2566 มาที่ร้อยละ 3.2 ผลจากเศรษฐกิจโลกถดถอย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับจีดีพีปี 2566 มาที่ร้อยละ 3.2 ผลจากเศรษฐกิจโลกถดถอย ในขณะที่จีนมีแนวโน้มเปิดประเทศเร็วแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์