Monday, November 28, 2022

archiveMarketing Analytics Architecture

ArticlesDigital TransformationMarTech

สร้างกระบวนการได้ใจลูกค้า ด้วย Marketing Analytics

การทำการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น นักการตลาดต้องรู้เท่าทันและก้าวให้เร็วกว่าผู้บริโภคให้ได้อย่างน้อยหนึ่งก้าว เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ Marketing Analytics และ Marketing Analytics Architecture เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว