Wednesday, December 6, 2023

archiveImmersive

ArticlesDigital Transformation

ARItech โอกาสใหม่ของสตาร์ทอัพ

ทำความรู้จัก ARItech กลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูงที่จะเป็นโอกาสครั้งใหม่ของสตาร์ทอัพ หน่วยงาน NIA พร้อมหนุนจดทะเบียนสตาร์ทอัพด้าน ARItech 10 ราย ในสองปี