Wednesday, December 6, 2023

archiveCyberterrorism

ArticlesColumnistSansiri Sirisantakupt

มุมมองในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Eyes on cybersecurity)

ผู้เขียนได้สรุปแนวคิดจากการให้สัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ประสบการณ์ตรงและทัศนคติ รวมถึงมาตรการต่างๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทาง หรือหลักการเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการรักษาความปลอดภัย”