Monday, November 28, 2022

archiveOracle Cloud Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
Case StudyCloud

บี.กริม เพาเวอร์ ย้ายระบบจัดซื้อ การบริหารวงจรสินทรัพย์ไปคลาวด์

บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมพร้อมรับแผนการดำเนินธุรกิจเชิงรุก ย้ายการทำงานของฝ่ายการจัดซื้อและการบริหารวงจรสินทรัพย์ไว้ในบน โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น