Monday, November 28, 2022

archivemataverse

AIArticlesmetaverseTechnology

เทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในอีก 2 ถึง 10 ปี ข้างหน้า

เทรนด์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่มีความน่าสนใจที่ผู้บริหารและอุตสาหกรรม ต้องรู้ ซึ่งเทรนด์และเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพสูงในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอีก 2 ถึง 10 ปี ข้างหน้า

ArticlesDigital Transformation

6 ประเด็นสำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งปี 2022 ที่ทุกองค์กรต้องจับตามอง

เทคโนโลยีดิจิทัล คือเครื่องยนต์อัจฉริยะของการขับเคลื่อนโลกอนาคต ครอบคลุมทุกมิติ ที่จะสร้าง Digital Transformation ลองทำความเข้าใจ 6 ประเด็นสำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งปี 2022 ที่ส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดและการเดินไปสู่อนาคตขององค์กร