Monday, March 27, 2023

archiveยูโอบี

NEWS

ยูโอบี ประกาศซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและไทยเสร็จสมบูรณ์

ยูโอบีได้ดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์ในการเข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อย ของซิตี้กรุ๊ปในมาเลเซียและประเทศไทย