Friday, June 2, 2023
NEWS

ทีซีซีเทค ปลื้ม โครงการ Enjoy to the Max บรรลุเป้าหมาย

ทีซีซีเทค ปลื้ม โครงการ Enjoy to the Max บรรลุเป้าหมาย พร้อมรุกต่อ เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูงให้องค์กร

ริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. พล ณรงค์เดช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ ร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ

ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ได้จัดงาน “TCCtech X O365 Star Icon Stage” เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากร และหน่วยงานจากกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ ที่ร่วมกันปลดล็อกศักยภาพและขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด สืบเนื่องจากโครงการ Enjoy to the Max ที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา

ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Enjoy to the Max ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การกระตุ้นการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี และการสร้างคอมมูนิตี้ของ Tech Adoption Specialist ให้เกิดขึ้นในองค์กร

ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายหลักของทีซีซีเทค ในปี 2564 คือ การมุ่งสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเน้นการปรับใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีใน 3 ด้าน

คือ Data-Driven, Digitized Customer และ Security Solutions โครงการนี้ฯ จึงนับเป็นมิติใหม่แห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ขององค์กร (CSV: Creating Shared Value) เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถนำความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจได้เต็มประสิทธิภาพ“

ดร.พล ณรงค์เดช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเสริมว่า “โครงการ Enjoy to the Max ได้รับเกียรติจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการนำร่อง Technology Adoption

เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจกว่า 3,700 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดย Kick Off ด้วยโปรแกรม Microsoft 365 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และใช้งานง่าย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทั้งในมุม Communication และการ Collaboration สองคล้องกับการรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด”

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า “ในยุคที่เราต้องอยู่บนโลกดิจิทัล องค์กรที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จสูง คือองค์กรที่มี Tech Intensity ซึ่งไม่ใช่แค่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกด้วย

ซึ่งโครงการ Enjoy to the Max จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทักษะนี้สำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมี Microsoft 365 เป็นรากฐานที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาทั้งเครื่องมือและแนวคิดใหม่ๆ ที่ปลดล็อกให้พนักงานสามารถกลั่นกรองข้อมูล คิดค้นแนวทาง และผลักดันให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจเติบโตต่อไปด้วยพลังจากนวัตกรรม”

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ Enjoy to the Max ได้ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องให้ความรู้โปรแกรม Microsoft 365 ให้แก่บุคลากรจำนวน 3,700 ท่าน จาก 3 หน่วยธุรกิจ ในเครือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ

ได้แก่ สำนักการผลิตสุรา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เสริมทัพด้วยกิจกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล ผ่านเวิร์กช็อป เทรนนิ่ง และกิจกรรมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และส่งต่อเทคนิคที่สามารถนำไปประยุต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ คือที่มาของเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ “TCCtech X O365 Star Icon Stage” เพื่อปิดท้ายโครงการฯ ในปี 2564 และสะท้อนบทสรุปของภาพรวมความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของลูกค้าในองค์กร ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งาน O365 มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน เพิ่มขึ้นถึง 59%

รวมถึงคอมมูนิตี้ของ Tech Adoption Specialist ที่แข็งแกร่งและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำแนวคิดของนายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งกล่าวไว้ว่า “การมี tool ที่ดี บวกกับบุคลากรที่ใช้ tool เก่ง” คือศูนย์กลางการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ”

ความสำเร็จของโครงการ Enjoy to the Max ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร……. โปรติดตามได้ใน Enjoy to the Max Season # 2

Leave a Response