Monday, November 28, 2022

archivePhysical-AI Hybrid Model

AICase Study

กรณีศึกษาการใช้ AI เพื่อการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานผลิต

กรณีศึกษาการใช้ AI เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอย่างแม่นยำ ในโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่งกำลังลมอันดับหนึ่งของประเทศจีน ที่ได้ประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 30 เท่า สามารถเพิ่มอัตราการตรวจจับสินค้าที่ด้อยคุณภาพและข้อบกพร่องได้ถึงกว่า 99%