Monday, November 28, 2022

archivepDOOH

InsurTechNEWS

FWD ดึงเทคโนโลยี pDOOH สื่อสารแบรนด์ถึงผู้บริโภคกับ สิ่งที่ชอบ ในเวลาที่ใช่

FWD ประกันชีวิต ดึงเทคโนโลยี pDOOH มาใช้เป็นเจ้าแรกในไทย ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม และแสดงโฆษณานอกบ้านได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย