Tuesday, March 21, 2023

archiveMOP

BlockchainFinTechNEWS

ธปท. ก.ล.ต. และ กค. ควบคุมการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล ชำระค่าสินค้าและบริการ

ธปท. ก.ล.ต. และ กค. เข้าควบคุมการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล ชำระค่าสินค้าและบริการ ห่วงกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา การถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เครื่องมือของการฟอกเงิน