Monday, July 22, 2024

archiveKrungsri One Retail

FinTechNEWS

กรุงศรี ประกาศกลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย สร้างนวัตกรรมทางการเงินด้วย Data Analytics

กรุงศรี ประกาศปรับทิศทางการดำเนินงาน Krungsri One Retail ผสานความร่วมมือ 5 ธุรกิจ สร้าง One Retail Integrated Data Platform วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทุกแง่มุม ออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตรงความต้องการของลูกค้า ตั้งเป้าขยายฐาน 15 ล้านราย ช่องทางดิจิทัล 12 ล้านราย ภายในปี 67