Monday, July 22, 2024

archiveHotel Isolation

InsurTechNEWS

คปภ. ออกคำสั่งแล้ว..! กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิด HI – CI – Hotel Isolation

คปภ.ระบุให้บริษัทประกันภัยอนุโลมจ่าย “ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้” ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำสั่ง แม้เงื่อนไขในกรมธรรม์ไม่มีกรณี HI – CI – Hotel Isolation เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด

InsurTechNEWS

คปภ.เผยกรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI – CI – Hotel Isolation ได้ข้อยุติร่วมกัน

คปภ.ให้อนุโลมจ่าย “ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้”เพื่อลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด เตรียมออกเป็นคำสั่ง นายทะเบียนฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป