Saturday, June 3, 2023

archiveEasy E-Health

InsurTechNEWS

FWD ประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพออนไลน์ใหม่ Easy E-Health อีซี่ อีเฮลท์

FWD ประกันชีวิต ออกประกันสุขภาพออนไลน์ใหม่ “Easy E-Health อีซี่ อีเฮลท์” เหมาจ่ายตามจริง รักษาตามใจ พร้อมส่วนลดเบี้ยฯปีต่อ 10% หากไม่มีเคลม