Saturday, June 3, 2023

archiveDigital New Normal

InsurTechNEWS

คปภ. ปฐมนิเทศนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 เน้นส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัย

คปภ.ปฐมนิเทศนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 10 ฉายภาพระบบงานของ คปภ. พร้อมย้ำภารกิจในการช่วยแก้วิกฤตเร่งฟื้นฟูธุรกิจประกันภัยเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา และขับเคลื่อนนโยบายในการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยภายใต้ New Normal Digital Economy