Tuesday, May 30, 2023

archiveDAO

Articlesmetaverse

7 เรื่องเปลี่ยนโลก ที่ผู้บริหารไอทีไม่ควรมองข้าม

7 เรื่องเปลี่ยนโลก ที่ผู้บริหารไอทีไม่ควรมองข้าม มีหลายเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง และดูเหมือนว่าโลกอนาคตอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด