Thursday, June 1, 2023

archiveCRC Retailligence

MarTechNEWS

เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าด้วยกลยุทธ์ CRC Retailligence นำองค์กรสู่ค้าปลีกแห่งอนาคต

เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าด้วยกลยุทธ์ CRC Retailligence นำองค์กรสู่ค้าปลีกแห่งอนาคต ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมลงทุน 100,000 ล้านบาท ขยายการเติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ