Thursday, June 1, 2023

archiveCare@Home

InsurTechNEWS

กรุงเทพประกันชีวิตเผยประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564

กรุงเทพประกันชีวิตเผยประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากไตรมาสก่อน