Friday, December 8, 2023

archiveAIA 20 Pay Link (Unit Linked)

InsurTechNEWS

เอไอเอ ส่งประกันยูนิต ลิงค์ตัวใหม่ AIA 20 Pay Link (Unit Linked)

เอไอเอ ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดประกันชีวิตควบการลงทุน ส่งประกันยูนิต ลิงค์ตัวใหม่ “AIA 20 Pay Link (Unit Linked)คุ้มครองชีวิตพร้อมตอบโจทย์การลงทุน ง่าย คุ้มค่า