Sunday, March 26, 2023

archiveสงครามไซเบอร์

CIO TalkVideos

CIO World Business Talk: EP07 Cyberwarfare สงครามไซเบอร์

คลิปสัมภาษณ์ อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ นักวิชาการความมั่นคง อาจารย์พิเศษด้าน สงครามไซเบอร์ และการปฏิบัติการข่าวสาร เรื่องสงครามไซเบอร์ ในบริบทโลกความขัดแย้งของขั้วอำนาจ และการจัดระเบียบโลกใหม่