Monday, March 27, 2023

archiveบัดดี้มาร์ท

NEWS

บัดดี้มาร์ท ร้านค้ารู้ใจชุมชน ชูเสน่ห์ความเป็นเจ้าของ เน้นความสัมพันธ์ท้องถิ่น

“บัดดี้มาร์ท” ร้านค้ารู้ใจชุมชน ชูเสน่ห์ความเป็นเจ้าของ เน้นความสัมพันธ์ท้องถิ่น พร้อมความเชี่ยวชาญจากแม็คโคร บวกพันธมิตร ปลุกเศรษฐกิจชุมชนโต