Saturday, March 25, 2023
NEWS

กฟผ.ร่วมกับ โมเดอร์นฟอร์ม มอบเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนให้กับ ร.ร.บ้านดงสว่าง จ.บึงกาฬ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านดงสว่าง จังหวัดบึงกาฬ

นงศักดิ์ ธนปุณยนันท์ อดีตหัวหน้ากองงานจ้างเหมาและประธานกลุ่มจิตอาสา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สรวงสรร ยาบาดัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และวิภาวี สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานขายโครงการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ โดย รัตนา จันทรโคตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่างเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันก่อน

สรวงสรร  ยาบาดัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้ว่า “กลุ่มจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดําเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กต่างจังหวัดผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

ในปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านดงสว่าง ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน โดยสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมโรงเรียนขนาดใหญ่และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น”

วิภาวี  สร้อยระย้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “โมเดอร์นฟอร์มพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้โมเดอร์นฟอร์มได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนที่สมบูรณ์ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับเยาวชนไทย”

โรงเรียนบ้านดงสว่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน 68 คน เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งแต่ละปีการศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน และขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Leave a Response