Wednesday, February 1, 2023
Movement

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน พื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

ริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน พื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  มอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด   ทั้งนี้ทิพยประกันภัยได้ให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านประกันภัย  ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

ทิพยประกันภัย ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคม  พร้อมเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน   โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเข้าชมบูธ

Leave a Response