Saturday, March 25, 2023
NEWS

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ”

ระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ  ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness CNB) โดยมี ท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม

อาทิ  ฯพณฯ อำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันการสร้างชาติ,  ดร.ธีรภัทร  ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ  และผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะทำงานโครงการฯ เป็นต้น

ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า  กระทรวงแรงงานมีความยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาติในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ Wellness CNB ซึ่งจะช่วยให้แรงงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดสวัสดิภาพที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสุขสภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งการสร้าง Wellness ให้เกิดขึ้นในแรงงานไทยจะช่วยสนับสนุนสิ่งที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญมาตลอด และจะสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้กับแรงงานต่อไปในอนาคต

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  ประธานสถาบันการสร้างชาติ   กล่าวว่า สถาบันการสร้างชาติเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขสภาพ (Wellness) เป็นประเด็นยุทธศาสตร์แห่งอนาคต ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย พัฒนาองค์กรให้มีระบบและสภาพการทำงานที่ดี และพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทย

และที่สำคัญการสร้างชาติให้ก้าวหน้าและสร้างคุณค่าประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยให้มีสุขสภาพดีครบถ้วนทุกด้าน  เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น “เมืองหลวง Wellness โลก”

ในการร่วมลงนาม “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building)” ซึ่งเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพ (Wellness) อย่างเป็นองค์รวมจะเป็นก้าวที่สำคัญในการผลักดันให้บุคลากรในประเทศให้มีสุขสภาพที่ดี  และความร่วมมือที่มีต่อกันจะแน่นแฟ้น  ขยายผลต่อไปในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ

ยิ่งกว่านั้น จะเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ริเริ่ม (Initiate) ในการกำหนด แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการดำเนินการของหน่วยงานที่สร้างสุขสภาพดีให้กับบุคลากร มีการพัฒนาองค์ความรู้และชุดเครื่องมือที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที อย่างเป็นรูปธรรม และสถาบันการสร้างชาติกำลังดำเนินการจัดตั้ง Wellness CNB Centre ที่จะทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ ชุดเครื่องมือ การบุคลากรด้านการสร้างสุขสภาพในองค์กร ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลงาน (Performance) และผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร

โดยการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ (Wellness) สำหรับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกันยกระดับสถานประกอบการในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบแก่นานาอารยะประเทศ ในเรื่องของการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีสุขสภาพที่ดีครบถ้วนทั้งมิติกาย ใจ จิต และมีบทบาทช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานได้เรียนรู้พัฒนาในเรื่องของการดูแลสุขสภาพที่ดีเพื่อช่วยสร้างให้กำลังแรงงานของประเทศมีคุณภาพที่ดีร่วมสร้างชาติ

Leave a Response